12 voor- en nadelen van ondernemerschap (2023)

Laatst bijgewerkt op 10 maart 2021 doorFilip Poutintsev

Eens in je leven kom je deze gedachte in je hoofd tegen,“Moet ik gewoon mijn baan opzeggen en voor mezelf beginnen?”

12 Pros and Cons of Entrepreneurship (1)

Het starten van een bedrijf lijkt voor veel mensen aantrekkelijk, hoewel er geen garantie is dat het succesvol zal zijn. Dus,als het starten van een eigen bedrijf zo uitdagend en onvoorspelbaar is, waarom wordt het zo snel aangenomen? Om dat te beantwoorden, moeten we eerst weten wat ondernemerschap werkelijk is en wat de voor- en nadelen zijn van het nastreven van ondernemerschap.

Inhoudsopgave

 • Wat is ondernemerschap?
 • Hoe het allemaal begon?
 • 21e eeuw
 • Voordelen van ondernemerschap
  • 1. Creëer een baan voor anderen
  • 2. Je eigen baas zijn
  • 3. Erfenis
  • 4. Een verschil maken
  • 5. Onbeperkte financiële vooruitzichten
  • 6. Emotioneel opbeurend
 • Nadelen van ondernemerschap
  • 1. Kans op falen
  • 2. Onzeker en onregelmatig inkomen
  • 3. Onbeperkte werkuren
  • 4. Resultaten zijn vaak moeilijk te bereiken
  • 5. Stress
  • 6. Veel te verliezen
 • Conclusie

Wat is ondernemerschap?

Ondernemerschap is het proces van het ontwerpen, lanceren en runnen van een nieuw bedrijf. Het is het proces van het creëren van een bedrijf en het dragen van de risico's die daarmee gepaard gaan, met het oog op het maken van winst vroeg of laat.

Ondernemerschap omvat het proces van het ontdekken van nieuwe ideeën, methoden, technieken en het implementeren ervan in het bedrijfsleven. Het is het proces waarbij een individu of een team een ​​zakelijke kans identificeert en de nodige middelen verwerft en inzet die nodig zijn voor de exploitatie ervan.

Ondernemerschap brengt veel opofferingen en uitdagingen met zich mee. Het kan heel lonend zijn, zowel financieel als persoonlijk, maar tegelijkertijd ook hoofdpijn.

Hoe het allemaal begon?

Het concept van ondernemerschap bestaat al duizenden jaren in onze moderne samenleving en in de geschiedenis van de economische studie is het woord 'ondernemerschap' te vaak gebruikt, en in sommige gevallen onderbenut.

De studie van ondernemerschap gaat terug op het werk in de late 17e en vroege 18e eeuw van de Iers-Franse econoom Richard Cantillon, dat de basis vormde voor de klassieke economie.

Cantillon definieerde de term als een persoon die een bepaalde prijs betaalt voor een product en het doorverkoopt tegen een onzekere prijs, "beslissingen neemt over het verkrijgen en gebruiken van de middelen en tegelijkertijd het ondernemingsrisico erkent".

Daterend uit de tijd van de middeleeuwse gilden in Duitsland, had een ambachtsman speciale toestemming nodig om als ondernemer te werken, het kleine bewijs van bekwaamheid, waardoor de opleiding van leerlingen werd beperkt tot ambachtslieden met een mastercertificaat.

In de 20e eeuw werd ondernemerschap bestudeerd door Joseph Schumpeter in de jaren dertig en andere Oostenrijkse economen zoals Carl Menger, Ludwig von Mises en Friedrich von Hayek. Schumpeter (1934) toonde aan dat de veranderende omgeving voortdurend nieuwe informatie verschaft over de optimale toewijzing van middelen om de winstgevendheid te vergroten.

Ondanks de bijdragen van Schumpeter aan het begin van de 20e eeuw, hield de traditionele micro-economische theorie formeel geen rekening met de ondernemer in zijn theoretische kaders.

21e eeuw

In de jaren 2000 breidde het ondernemerschap zich uit van zijn oorsprong in bedrijven met winstoogmerk tot sociaal ondernemerschap, waarin zakelijke doelen worden nagestreefd naast sociale, ecologische of humanitaire doelen en zelfs het concept van de politieke ondernemer. In de afgelopen jaren is ondernemerschap geclaimd als een belangrijke motor van economische groei.

Ondernemerschap is drastisch veranderd in de 21e eeuw, maar de belangrijkste redenen voor ondernemerschap blijven hetzelfde. Overal ter wereld ontstaan ​​ondernemers om aan de vraag te voldoen door in het aanbod te voorzien. Ze worden gezien terwijl ze innoveren en nieuwe technologieën uitvinden om problemen op te lossen waar niemand ooit eerder aan had gedacht om ze op te lossen.

Deze fundamentele structuren van ondernemerschap zullen niet snel veranderen. Ondernemerschap zal daarom een ​​bijzondere plaats in de samenleving blijven innemen en zich in de voorhoede van innovatie blijven bevinden.

Voordelen van ondernemerschap

1. Creëer een baan voor anderen

Ondernemers creëren niet alleen werkgelegenheid voor zichzelf, maar ook voor anderen. Het is moeilijk om een ​​baan te vinden, maar ondernemers maken het gemakkelijker. Ondernemerschap is een belangrijke motor van onze economie. Het speelt een cruciale rol bij het bereiken van het doel van economische ontwikkeling.

2. Je eigen baas zijn

Ondernemerschap betekent het werk kunnen kiezen dat je gaat doen. Je mag je sterke punten gebruiken op een manier die volgens jou het beste en geschikt is voor de baan. Je hebt de flexibiliteit om je vaardigheden op elke gewenste manier te gebruiken en je hoeft je geen zorgen te maken dat je je aan het schema houdt. Er bestaat niets dat je kan beperken, tenzij je het toestaat. De celwanden hoeven niet te bestaan.

3. Erfenis

Ondernemerschap kan heel lonend zijn, zowel financieel als persoonlijk. Mensen kiezen er om verschillende redenen voor om ondernemer te worden, een daarvan is de mogelijkheid om een ​​erfenis op te bouwen.

Zodra u uw eigen bedrijf start en het succesvol wordt, heeft het de potentie om rijkdom te genereren die kan worden doorgegeven aan uw kinderen en kleinkinderen. Het gevoel financiële zekerheid door te geven aan uw kinderen, zodat ze niet hoeven te worstelen zoals u deed, is absoluut een van de beste dingen van ondernemerschap.

4. Een verschil maken

We hebben gezien dat veel ondernemers daadwerkelijk een verschil maken door nieuwe innovaties en nieuwe ideeën te bieden die de samenleving direct ten goede komen. Innovaties zoals een automaat voor maandverband tot polsbandjes die je gedachten kunnen lezen. Enkele voorbeelden van invloedrijke ondernemers zijn Bill Gates, Steve Jobs, Sara Blakely, Oprah Winfrey etc.

5. Onbeperkte financiële vooruitzichten

Als het bedrijf erin slaagt zijn volledige potentieel te bereiken, is de financiële beloning aanzienlijk hoger voor ondernemers. Als een idee echt van de grond komt, is het geen gek idee dat een ondernemer zich aan de noordkant van een miljoen dollar bevindt en in sommige gevallen meer geld verdient dan hij zich ooit had kunnen voorstellen.

6. Emotioneel opbeurend

Het gevoel van succes is bijna altijd alle worstelingen en teleurstellingen tijdens het ondernemerschap waard. Om te zien hoe uw bedrijf van de grond komt, is een van de meest bevredigende dingen die een persoon in het leven kan meemaken. Het maakt alles uiteindelijk de moeite waard, al het harde werk, de toewijding, de slapeloze nachten, ALLES.

Nadelen van ondernemerschap

1. Kans op falen

De keerzijde van de medaille is dat ondernemers de kans op mislukking dragen. Terwijl oprichters het meeste voordeel halen uit een poging, zijn zij ook degenen die het meeste te verliezen hebben. Een ondernemer investeert tijd in een bedrijf, wat qua kosten waardevol kan zijn.

Maar de waarheid is dat veel bedrijven failliet gaan, en er is geen garantie dat wanneer een bedrijf sluit, de ondernemer de waarde van de tijd en het kapitaal dat hij in zijn bedrijf heeft geïnvesteerd, zal terugverdienen.

Een werknemer kan de bron van zijn salaris verliezen, maar de ondernemer kan zijn of haar volledige investering verliezen, wat doorgaans het grootste deel van hun spaargeld is.

2. Onzeker en onregelmatig inkomen

Zakelijke kansen kunnen versnellen en ze kunnen vertragen. Veel startende ondernemers maken de fout om hun inkomen in goede tijden te berekenen in plaats van in slechte tijden.

Er bestaat niet zoiets als een dagelijks salaris in het ondernemerschap. Er is alleen het inkomen dat u vandaag kunt verdienen. Daarom maken veel ondernemers lange uren en dagen. De enige gegarandeerde kans die ze hebben is nu.

3. Onbeperkte werkuren

-Er zijn geen off-days als het gaat om ondernemerschap. Als je aan het werk bent, moet je altijd je A-game naar de tafel brengen. Als je vrienden of familie hebt die vaak willen rondhangen, zul je moeten leren hoe je een deel van die tijd kunt balanceren en/of opofferen, want tijd is iets waar ondernemers niet genoeg van hebben – dit is moeilijker gezegd dan gedaan.

4. Resultaten zijn vaak moeilijk te bereiken

Ondernemerschap is geen gemakkelijke taak, er is veel voor nodig om zelfs maar na te denken over het starten van een bedrijf en succesvol zijn. Je bent vaak klaar geweest om te falen. Als je geen interne drive hebt die je elke dag vooruit kan helpen en anderen kan inspireren om jouw voorbeeld te volgen, dan is ondernemerschap zeker niets voor jou.

Je moet alles aankunnen wat op je pad komt, zowel de goede als de slechte. Neem een ​​voorbeeld aan Jack Ma, hij faalde zo vaak om de positie te bereiken waarin hij zich vandaag bevindt. Je moet jezelf deze vraag elke dag stellen: "Heb ik echt wat nodig is?" Je moet er zeker van zijn dat je er hoe dan ook lang mee bezig bent en tegelijkertijd geduld hebt.

5. Stress

Ondernemerschap kan je elke dag in een rollercoaster van emoties brengen. Het is een spannende wereld waar je fantasie de vrije loop kan gaan. Er zullen dagen zijn dat je jezelf uit bed moet slepen.

De stressniveaus zijn zo hoog als je krabt en klauwt voor een succesvolle kans met alles wat je hebt. Je bent verantwoordelijk voor schijnbaar eindeloze beslissingen, variërend van het aannemen en ontslaan van een productontwerp, het kopen van commerciële verzekeringen tot het werven van werknemers, alles. Het werk van een ondernemer is nooit af.

6. Veel te verliezen

De kans is groot dat het niet gaat zoals je het gepland had. Verlies van geld, tijd en relaties zijn enkele dingen die altijd in gevaar zullen zijn. Je moet bereid zijn om alles op het spel te zetten en een sprong in het diepe te wagen in de naam van slechts een idee.

Conclusie

Ondernemerschap gaat gepaard met ups en downs. Het kan heel spannend zijn, maar ook heel veeleisend.Het idee van het runnen van een eigen bedrijf kan heel anders zijn dan de werkelijkheid.

Van late nachten tot eenzame weekenden, ondernemer zijn is niet zonder uitdagingen. Maar uiteindelijk, zo wordt gezegd en gedaan, kan het doorstaan ​​van offers een voorspoedige toekomst opleveren en uiteindelijk elke strijd en teleurstelling de moeite waard maken.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 31/12/2023

Views: 5993

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.